What's new

Search results

  1. CandyCandy

    Bù gia mập - còn nguyên hai chữ hoang sơ

    Trở về với núi rừng lần này, nhóm chọn địa điểm trải nghiệm là VQG Bù Gia Mập (BGM) - Bình Phước. Thời gian : 3 ngày 2 đêm (ngày 25, 26 , 27 tháng 10) Cung đường trải nghiệm : - tuyến đi : HCM - Giếng trời - thác Dak Bô (BGM) - tuyến về : 14C xuyên rừng BGM - HCM Lộ trình gồm 3 chặng như sau...
  2. CandyCandy

    Bù gia mập - còn nguyên hai chữ hoang sơ

    Trở về với núi rừng lần này, nhóm chọn địa điểm trải nghiệm là VQG Bù Gia Mập (BGM) - Bình Phước. Thời gian : 3 ngày 2 đêm (ngày 25, 26 , 27 tháng 10) Cung đường trải nghiệm : - tuyến đi : HCM - Giếng trời - thác Dak Bô (BGM) - tuyến về : 14C xuyên rừng BGM - HCM Lộ trình gồm 3 chặng như sau...
Top