What's new

Search results

  1. julia_tran

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Em muốn copy và viết lại ngắn gọn một vài đoạn của tác giả ( em sẽ ghi rõ nguồn bài viết và không sử dụng ảnh) kể về những khó khăn và sự hy sinh của các a chiến sĩ Trường Sa vào ghi chú của em trên face để mọi người đọc và có dịp hiểu hơn, trân trọng hơn những khó khăn, thiếu thốn của những...
Top