What's new

Search results

  1. J

    Hè châu Âu: Pháp - Ý - Hy Lạp: 12/6 - 29/6/2015

    Em đi tàu ngầm trên này đã lâu nhưng không tìm được group nào phù hợp để đu theo nên đành lập ra topic mới; mong tìm được bạn đồng hành cũng như góp ý của các pác có kinh nghiệm ở những địa điểm em muốn đi, có thể xê dịch thêm 1-2 ngày; em muốn đi 20 ngày nhưng phép không gộp 2 năm được nên đành...
Top