What's new

Search results

  1. D

    [Đã chốt đoàn] Đi Campuchia 28/4-->2/5/2011

    Đã chốt Thời gian: 28/4 -> 3/5/2011 Thành viên: 1. daisy84: --Female - HN 2. gaupeo: -- Female - HN 3. bạn gaupeo -- Male - HN 4. rvdmq: -- Male - HCM 5. AlexVo: -- Male - HCM 6. Bạn AlexVo: -- Female - HCM Lịch trình: Ngày 1 (28/4): 6h30 xuất phát từ HCM đi Siêm Riệp. 18h đến Siêm Riệp...
Back
Top