What's new

Search results

  1. T

    [Tổng hợp] Khám phá hang sơn đoòng - hang én

    Hang Én là hang lớn thứ 3 thế giới sau Sơn Đoòng và hang Deer ở Malaysia. Có tổng chiều dài 1,6km gồm 3 cửa động. Trong lòng hang là con suối trong xanh chảy quanh co dẫn đến núi Sơn Đoòng. Từ hang Én,du khách đi thêm khoảng 2 km nữa mới tới hang Sơn Đoòng. http://phongnhakebangtour.com/ Nét độc...
Back
Top