What's new

định cư canada

  1. ucaimmigration

    Tin Định Cư Canada: ĐIỂM #CRS TIẾP TỤC GIẢM TRONG ĐỢT RÚT THĂM MỚI ️🎉️🎉️🎉

    ️ Điểm số Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu lại giảm xuống khi Canada tiến hành đợt rút thăm...
Top