What's new

dinh tinh truong

  1. Phamidu

    [Chia sẻ] Lang thang 1 ngày: Cần Giuộc - Cần Đước - Gò Công

    Chi phí: Xăng: 80k Vé phà Mỹ Lợi (2 lượt): 8k Đóng góp Nhà trăm cột: 50k Công đức Lăng hoàng gia: 10k Cà phê 15k --------------------------------------------------------------------- Dù đã lên chương trình từ trước Tết nhưng do lại có chút việc + chần chừ nên đến tận hôm rồi mới quyết định...
Top