What's new

[ĐANG BÀN] Nhờ khôi phục bài viết bị xoá tạm

ThanhThien

Phượt thủ
Trong chủ đề này của mình:
https://www.phuot.vn/threads/299013

Mình truy cập bằng điện thoại, muốn edit bài post thứ 2, nhưng không hiểu sao có lỗi, không thể edit được. Bây giờ mình truy cập lại bằng máy tính thì thấy bài đó đã được xoá bởi mình.

Đây là một sự cố, mong BQT vui lòng khôi phục bài trả lời của mình.

Cảm ơn.