[Cần bán] Stanley tools kits 3 in 1

illuminaty

Phượt tử
Bộ tools 3 món của Stanley, chi tiết như ảnh.
Bộ tool 12 món
Đèn pin siêu sáng 150 lumens
1 dao bỏ túi
Giá 750/ bộ, giảm 50k cho bộ tiếp theo ạ.
0909 35 15 45 (zalo, viber, whatsapp)
09 246 78910
[URL='https://www.facebook.com/hashtag/freeship?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZoibb_VRwvPRSQqRoiCciNUv5Wx65QyjpCjlZwerrSQd34PfkfwjmX1S03I_K-JJL0KbITSN6gjj_gHJjI-0qccVJBhtWn2p6UEnBDKtV9f_M5_MIV3WfiNh6Cp__99An6RmhUAcG-zdVLAgjwIPtOHTTyBNnOjMT6xaSSIf4OTnJkdimPhxd2p8uJcNPhb2DOy7DWOong39uXYUudEPCnKdnmnkMtq-kA0f6uGk8xPYzlLNZWIvZ1R7YGhI3myhZ-tWjq_2274C6z2fI3TOxFPB_Uy_qMJEFs-oX03IQFmHT5GY2co-NpdRynT8gOnJ4fuPFbQayXW47JvAtV4A&__tn__=%2ANK-R']#freeship[/URL] trên đường đi làm hoặc các quận trung tâm. Tối mai em có clip review.
[URL='https://www.facebook.com/hashtag/wealllike?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZoibb_VRwvPRSQqRoiCciNUv5Wx65QyjpCjlZwerrSQd34PfkfwjmX1S03I_K-JJL0KbITSN6gjj_gHJjI-0qccVJBhtWn2p6UEnBDKtV9f_M5_MIV3WfiNh6Cp__99An6RmhUAcG-zdVLAgjwIPtOHTTyBNnOjMT6xaSSIf4OTnJkdimPhxd2p8uJcNPhb2DOy7DWOong39uXYUudEPCnKdnmnkMtq-kA0f6uGk8xPYzlLNZWIvZ1R7YGhI3myhZ-tWjq_2274C6z2fI3TOxFPB_Uy_qMJEFs-oX03IQFmHT5GY2co-NpdRynT8gOnJ4fuPFbQayXW47JvAtV4A&__tn__=%2ANK-R']#wealllike[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/chungtadeuthich?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZoibb_VRwvPRSQqRoiCciNUv5Wx65QyjpCjlZwerrSQd34PfkfwjmX1S03I_K-JJL0KbITSN6gjj_gHJjI-0qccVJBhtWn2p6UEnBDKtV9f_M5_MIV3WfiNh6Cp__99An6RmhUAcG-zdVLAgjwIPtOHTTyBNnOjMT6xaSSIf4OTnJkdimPhxd2p8uJcNPhb2DOy7DWOong39uXYUudEPCnKdnmnkMtq-kA0f6uGk8xPYzlLNZWIvZ1R7YGhI3myhZ-tWjq_2274C6z2fI3TOxFPB_Uy_qMJEFs-oX03IQFmHT5GY2co-NpdRynT8gOnJ4fuPFbQayXW47JvAtV4A&__tn__=%2ANK-R']#chungtadeuthich[/URL] [URL='https://www.facebook.com/hashtag/stanley?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZoibb_VRwvPRSQqRoiCciNUv5Wx65QyjpCjlZwerrSQd34PfkfwjmX1S03I_K-JJL0KbITSN6gjj_gHJjI-0qccVJBhtWn2p6UEnBDKtV9f_M5_MIV3WfiNh6Cp__99An6RmhUAcG-zdVLAgjwIPtOHTTyBNnOjMT6xaSSIf4OTnJkdimPhxd2p8uJcNPhb2DOy7DWOong39uXYUudEPCnKdnmnkMtq-kA0f6uGk8xPYzlLNZWIvZ1R7YGhI3myhZ-tWjq_2274C6z2fI3TOxFPB_Uy_qMJEFs-oX03IQFmHT5GY2co-NpdRynT8gOnJ4fuPFbQayXW47JvAtV4A&__tn__=%2ANK-R']#stanley[/URL]
 

Attachments

Top