[Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đi chung từ Hồ Chí Minh tới Brisbance ngày 20/9/2019