What's new

Trò chơi vui, Trả lời câu hỏi bằng tên bài hát hoặc slogan

A Núi

Cháu Bác Hồ
Bái phục bạn này, tự hỏi và trả lời một mình. Nhưng rất là hay.....
Hỏi bạn luôn:
- Rừng khuya đã khép thì sẽ như thế nào bạn ơi.
Potay.com! Bạn tự hỏi rùi tự trả lời định chơi 1 mình hả. (NO)