25ltk

Chữ ký

... Những bãi sông biết rồi sẽ lở
hàng năm sao vẫn cứ bồi ?
Những con người biết rồi sẽ chết
Sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi ...

Following

Người theo dõi bạn