What's new

_Am_

Chữ ký

Hữu sắc vô tâm sắc tự tâm diệt. Hữu tâm vô sắc - sắc tự tâm sinh​

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top