What's new

A Phủ hạ sơn

Chữ ký

(wait) Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là nhũng cơn mưa!
(beer)
Top