Recent content by adm

  1. A

    [19/6/2017 - 25/6/2017] Saigon - Cambodia - Chiang Mai| Chuyến đi để đời bằng xe máy

    [19/6/2017 - 25/6/2017] Saigon - Cambodia - Chiang Mai| Chuyến đi để đời bằng xe máy [19/6/2017 - 25/6/2017] Saigon - Siem Reap - Bangkok - Chiang Mai| Chuyến đi để đời bằng xe máy. Không hiểu là topic trước của mình lập bị sai điều gì nên bị xoá, em xin MOD chân thành nhắc nhỡ em nếu em sai gì...