What's new

Bee25

Chữ ký

Chân ta trời chấm nốt ruồi. Lãng du theo suốt kiếp đời gió giông
Ngoảnh nhìn khi có khi không. Bóng em xa tít ... bỗng lòng nhói đau.

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top