binhanh884

Chữ ký

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy, có thấy hồn lau nẻo bến bờ?
Có nhớ dáng người trên độc mộc? Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa?