Recent content by binhminh01

  1. B

    Thương nhớ Đồng Văn

    Nhìn mấy đứa rẻ trang cuối mà thấy thương quá. Thuơng các con quá. Có các bạn nào chuẩn bị đi phượt không Cho gửi ít đồ lên cho các con :((