Recent content by borisviet

  1. B

    [Đã chốt đoàn] đi Điện biên ngắm hoa ban nở và check cực tây apachai

    Còn chổ cho mình tham gia với nhé, cảm ơn Ad. https://www.facebook.com/bi.boris
  2. B

    [Đã chốt đoàn] đi Điện biên ngắm hoa ban nở và check cực tây apachai

    Có lịch cụ thể báo mình tham gia với nhé. Đang dự định lên chơi Điện Biên.
Top