What's new

buitrongdat

Location
Hà Nội

Chữ ký

Xe hỏng thì sửa rồi lại đi! Ngã, đứng dậy, phủi bụi rồi đi tiếp! Chuẩn bị chu đáo không bao giờ là thừa!

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top