buitrongdat

Location
Hà Nội

Chữ ký

Xe hỏng thì sửa rồi lại đi! Ngã, đứng dậy, phủi bụi rồi đi tiếp! Chuẩn bị chu đáo không bao giờ là thừa!

Người theo dõi bạn