What's new

caffe_1minh

Chữ ký

...Những bãi sông biết rồi sẽ lở. Mà hàng năm sao vẫn cứ bồi? Những con người biết rồi sẽ chết. Sao suốt đời vẫn cứ ngược xuôi...(fun)

Following

Người theo dõi bạn

Top