What's new

Cẩm Sơn

Uống đi cho đỡ khô hầu Uống đi cho bớt cái sầu miên man

Chữ ký

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc./ Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây./ Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể./.(c)

Người theo dõi bạn

Top