Cao Sơn

Chữ ký


Cá ở dưới nước
Chim bay trên trời
Chúng ta sống ở vùng cao
Và con chim có tổ
Người Mèo ta cũng có quê
Quê ta là Mèo Vạc.