What's new

Chu Chu

thể thao, du lịch, mạo hiểm, đọc sách, xếp sao nhí...

Chữ ký

"Người ta ra đi vì cần giải trí
Và trở về để tìm hạnh phúc."

https://www.facebook.com/chuchuphung

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top