Recent content by Cuipap

  1. C

    [Đã hủy] Tư vấn lịch trình đi Úc thời gian từ 26/4 - 6/5 hoặc 29/8 - 7/9/2019

    Mình ngu tiếng anh, mới đi sing mã, đi kèm với nhóm được k, cả nhóm xin visa group hay từng cá nhân tự xin vậy. Mình đang hóng, nếu được mình xin 1 chân