What's new

Recent content by Cuongbin

  1. C

    Tìm bạn đi Nhật khoảng 1/3/2016 đến 6/3/2016

    Đang có chuyến công tác bên Nhật trong khoảng thời gian 27/2/2016 đên1/3/2016, sau đó sẽ kết hợp đi vài điểm ở Nhật từ 1/3/2016 đến 7/3/2016 Dự kiến phượt OSAKA, KYOTO và kết thúc ở TOKYO. Bạn nào có ý định du lịch phượt Nhật... tham gia với mình nhé
Top