Recent content by DCM-93FC

  1. D

    [Hỏi đáp] Giải thích chữ 2.25/17 trên lốp(vỏ) trước của xe Wave?

    Không phải 2.50 là số kg hơi được bơm vào lốp ạ
Top