What's new

DiepTu

Chỉ là một hạt cát ven đường...
Location
Hà Nội

Chữ ký

Cuộc đời cơ bản là buồn, còn ngay sau đó là cái chết...
Sinh ra là lá, chẳng có việc gì ngoài Xanh...
Back
Top