What's new

Recent content by Dinhtho9999

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Miền Bắc (30/12-7/1)

    Chào bạn bọn mình cũng đang định đi hà giang đợt này bạn đi thì nhắn địa chỉ cho mình nhé để mình thông báo lịch trình nhé a. Thọ 0912226589
  2. D

    [Chưa chốt đoàn] Miền Bắc (30/12-7/1)

    Chào bạn bọn mình cũng đang định đi hà giang đợt này bạn đi thì nhắn địa chỉ cho mình nhé để mình thông báo lịch trình nhé a. Thọ 0912226589
Top