What's new

Recent content by ducquang693

  1. ducquang693

    Tìm bạn đồng hành đi Myanmar 26/10 - 06/11/2017

    Hi all, Mình là thành viên mới, hiện mình có kế hoạch đi Myanmar vào đợt 26/10 - 06/11 tơi đây. Do sở thích nên lịch trình sơ bộ của mình dài hơn đa số các lịch trình mình tham khảo (vẫn cùng 1 cung). Có bạn nào lẻ loi hay đoàn nào khớp lịch đoạn nào đó thì cho mình bám càng đi cùng cho vui...
Top