What's new

Recent content by emz

  1. E

    Tất cả khách Việt Nam nhập cảnh Singapore đều bị giữ lại kiểm tra

    Re: Tất cả khách Việt Nam nhập cảnh Singapore đều bị giữ lại kiểm tra Mình cũng vừa đi, cũng không hỏi gì cả. Mà mình đi cũng nhiều lần rồi, chưa từng bị hỏi gì. Nhưng công nhận là so với những lần trước thì số lượng người bị giữ lại để hỏi là nhiều, có thể do đang là hè, lượng khách du lịch...
Top