What's new

Recent content by fitter

  1. F

    [Tổng hợp] Lang thang Sydney - Đi để khám phá và cảm nhận !

    Bên này đang vào mùa đông, trời lạnh và mưa hoài chán lắm. Qua tháng 9 vào Xuân đi đẹp hơn bạn ạ, hoa nở rất nhiều. Nhưng ai có gốc dị ứng thì cẩn thận dị ứng phấn hoa nhé.
Top