What's new

Recent content by gaumisa80

  1. G

    Hỉ nộ ái ố các cung bậc thể thao - EURO 2012

    may là ARS không thua, chứ nếu mà thua thì lại thành mối thù truyền kiếp giữa bạn Mỳ và bạn su (wait)(wait) :gun:gun
  2. G

    Hỉ nộ ái ố các cung bậc thể thao - EURO 2012

    hơ hơ, tớ cũng thế cuộc chiến giữa 2 đội Su và Mì sắp sửa diễn ra :Dam (NT) (NT) :gun
Top