Gia lang

Chữ ký

Có mặt trên cõi đời đã ngạc nhiên lắm rồi. Hiểu được đời hẳn còn nhiều điều thú vị.