What's new

Recent content by Giangptth

  1. Giangptth

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc Đơn xin nhập chuồng *Tên : Nguyễn Trường Giang *Giới tính : Nam *Ngày tháng năm sinh : 12/1987 *Nghề nghiệp : Phóng viên *Quê quán: Thái Nguyên *Email:truonggiang@madeinvn.vn *Nick yahoo/skype:shinichikudo_tg *Số điện thoại ...
Top