Hà thành lãng tử

Chữ ký

Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng ắt có lắm mĩ nhân:D