What's new

Recent content by Hoc

  1. Hoc

    [Chưa chốt đoàn] Đường 279, tuyến đường phòng thủ Đông bắc- Tây bắc, tìm đồng đội

    Xin chào! Tôi cũng có dự định đi cung đường này. Tôi sẽ đi từ Hà nội - Hạ long - Điện biên.
Top