Recent content by Iris_P

  1. I

    Tứ Xuyên thu vàng: núi Tứ Cô Nương - Hồng Nguyên - Cửu Trại Câu từ 17/10 tới 27/10

    Tứ Xuyên thu vàng: núi Tứ Cô Nương - Hồng Nguyên - Cửu Trại Câu từ 17/10 tới 27/10 Chào mọi người, Nhóm mình hiện tại có 7 người đều ở SG, dự định đi cung đường Tứ Xuyên như sau Thành Đô – núi Tứ Cô Nương- Hồng Nguyên – Hoàng Long - Cửu Trại Câu – Lạc Sơn Đại Phật Các nhóm khác đi Tứ Xuyên...