Kent Lau

Dễ đến, dễ đi...

Phượt, phượt nữa, phượt mãi...

Chữ ký

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn