What's new

khanhphuongbui

Chữ ký

Khi người ta còn trẻ. Lòng như ô cửa sổ. Ôm biết bao là gió. Ước có thể bỏ đi xa. Thật xa...

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top