What's new

Recent content by khoailangsung

  1. K

    [Chưa chốt đoàn] Về (SG - Miền Trung)

    Dự định đã lâu nhưng đến bây giờ mới có điều kiện để thực hiện. Mình định về Trung (Phú Yên - Khánh Hòa) rồi sẽ trở ngược ngay vào Phan Rang thăm các "đồng ngũ" năm xưa. Lượt vào mình chạy xe vào nhưng lượt ra chưa có phương tiện. Từ sáng 26AL bạn nào có chạy xe 2 bánh về nhưng đi một mình có...
Top