Recent content by littlestar

  1. L

    [Chia sẻ] Lạc lối ở Bắc Tây Nguyên ( Pleiku - Bờ Y - Kon Tum - Măng Đen)

    Con đường này là khúc nào mà đẹp vậy anh? Con đường mòn leo lên núi lửa Chư Đăng Ya nằm ở chỗ nào vậy anh? Góp ảnh núi lửa Chư Đăng Ya với anh