What's new

Recent content by luongthien7701

  1. L

    Nhập cảnh đầu tiên vào nước không phải nước cấp visa

    Mình chưa xuất cảnh bao giờ. Các bác cho mình hỏi điều kiện để làm visa có khó không ah. Hay là thix làm thì đk làm vậy?
Top