Recent content by ly_hien_long

  1. L

    Ngắm sakuwra 30/3 - 7/4/2013

    Xin lỗi admin trước vì tui chỉ đăng đàn để rò la tin tức thôi, sau đó mới plan. Có anh em nào muốn đi Nhật ban ngắm sakura 30-3 đến 7-4-2013 kô? Contact: moving_365@yahoo.com