What's new

Recent content by Mạnh Duy

  1. Mạnh Duy

    [Cung TM] Phượt Khám phá Thác Bà - Yên Bái, 3 ngày 2 đêm (29/4 tới  1/5/2013) Bằng xe máy.

    Re: Phượt Khám phá Thác Bà - Yên Bái, 3 ngày 2 đêm (29/4 tới  1/5/2013) Bằng xe máy. Thác bà là quê mình. Đợt này mình ko về rồi. Đoàn đang thiếu xế hay là đăng ký về thăm nhà luôn nhỉ :)
Top