What's new

Recent content by minhhoanftu

  1. M

    [Đã chốt đoàn] [FAP] Tuyển 1 xế - cung Hà Giang -Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng (tối 31/10 -> 2/11)

    [FAP] Tuyển 1 xế - cung Hà Giang -Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng (tối 31/10 -> 2/11) Hiện tại nhóm mình đang có 11 thành viên đi Hà Giang từ tối 31/10 đến 2/11 (do 1 bạn xế không được nghỉ phép nên rút). Vì vậy, nếu có bạn nào đang muốn đi Hà Giang thì liên lạc gấp với mình nhé...
Top