nem_162

hiền + lành = ít nói + hay nhìn

Quan sát, "vặn vẹo" và ... ở nhà

Chữ ký

Mắt đen.

Người theo dõi bạn