Recent content by nerovnn

  1. N

    [Chia sẻ] Hà Giang in my eyes

    Mùa này tam giác mạch nở rộ, tuyệt vời hà giang
  2. N

    [Chia sẻ] Tôi đi Trung Quốc 1 mình: Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Thường Châu, Vô Tích

    hành trình của bác dài quá, cám ơn bác đã chia sẻ