Recent content by nguyenphuduc23

  1. N

    2/9 - 6/9 tìm thêm bạn đi Myanmar

    2/9 tớ có đi Myanmar bạn nào có hứng thú join cùng đoàn mình hiện h có 3 người: 2 nam 1 nữ :)