NhatBo's latest activity

  • NhatBo
    NhatBo replied to the thread [Chia sẻ] AMAZING MALAYSIA.
    AMAZING MALAYSIA - NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Ngày cuối cùng tại đây mình sẽ đi một nơi khác, xa hơn George Town một chút. Một nơi cũng nhận được...